Fond «Otevřené dveře Evropy», z.s.,

Fond «Otevřené dveře Evropy», z.s.,

Fond «Otevřené dveře Evropy», z.s., (dále jen „Spolek“) je zřízen na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění (dále jen „zákon“). V souladu s ustanovením § 214 a násl. a ustanovením § 3041 odst.2 a § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je spolek právnickou osobou, která sdružuje své členy ke společnému provádění své činnosti.

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu, sblížení národů a rozvoje vzájemného obchodu.

Spolek ve své činnosti úzce spolupracuje se zahraničními subjekty, kdy cílem je sloužit ke sblížení kulturních, duchovních, hospodářských a společenských vztahů mezi národy, k rozvoji spolupráce a styků mezi národy žijícími v České republice a Evropské unii, Kazachstánu, na území Evropy, Asie, Afriky, Austrálie a Jižní Ameriky, za účelem jejich sblížení, poznání jejich kulturních, historických a filozofických tradic, za účelem výměny zkušeností, financování projektů, rozvoje vzájemného obchodu mezi občany, podnikatelskými subjekty i státními organizacemi, a tak napomáhat rozvoji ekonomik zemí těchto národů.
Sídlem Spolku je Česká republika, Kuklenská 38, 615 00 Brno.
Zkratka spolku : FODE
Název Spolku: Fond «Otevřené dveře Evropy», z.s.
v ruštině název zní: Фонд «Открытые двери Европы», з.о.
v angličtině název zní: Fund «Open doors of the Europe», r.a.

Log in